La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN), amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha publicat la cinquena edició de l’informe Científicas en cifras 2017: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión investigadora. Aquesta publicació analitza la presència de dones en els diversos nivells i àmbits de la ciència a Espanya, fent èmfasi en la carrera investigadora en universitats i organismes públics de recerca, la composició d’òrgans de decisió i la participació en convocatòries de finançament d’R+D+I.​ L’informe conclou que el percentatge de dones científiques a l’Estat espanyol es manté estable en el 39 % des del 2009, però tot i que ha millorat lleument en els sectors de l’administració pública i universitats, segueix essent baixa en el sector empresarial.

Les dades de l’informe mostren que, per sectors, les dones representen el 48 % dels llocs de treball d’investigació a l’administració pública; el 43 % a l’ensenyament superior, i el 31 % al sector empresarial (des del 2013). Ara bé, tot i que, globalment, Espanya consta de més dones científiques, continua havent-hi menys representació femenina en els rangs més alts de llocs de treball. Les universitats públiques compten només amb el 21 % de dones entre el professorat catedràtic d’universitat. La segregació vertical continua essent més notable en els òrgans de govern de les universitats que en la carrera investigadora, tot i això les xifres han millorat lleugerament els anys 2016 i 2017. Val a dir que l’equilibri de gènere a nivell de vicerectores és del 41 % l’any 2017 en el conjunt d’universitats públiques i privades.

Quant a la segregació horitzontal de gènere, en el curs 2016-2017, les dones continuen estant infrarepresentades entre el personal investigador en les categories cientificotecnològiques següents: Enginyeria i Tecnologia (24 %); Ciències naturals (34 %); i Ciències agràries (36 %). En la resta d’àrees científiques hi ha equilibri de gènere.

Pel que fa a les tesis, el percentatge de dones que van aprovar la tesi doctoral l’any 2016 a Espanya és del 51 %. Val a dir que només hi ha segregació horitzontal de gènere en Enginyeria, indústria i construcció, per una lleugera infrarepresentació de dones (37 %), i en el cas de Salut i serveis socials, per una lleugera infrarepresentació d’homes (39 %). Però en relació amb les convocatòries de projectes d’R+D+I, les dones solen tenir una taxa d’èxit menor que la dels homes.

Aquesta edició presenta indicadors addicionals sobre resultats dels processos d’acreditació a categories de professorat universitari, que tenen impacte en el desenvolupament de carreres investigadores en l’àmbit acadèmic. També inclou nous indicadors sobre els sexennis d’avaluació de l’activitat de recerca a través del programa Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Així mateix s’incorporen altres indicadors amb la finalitat de millorar el seguiment de plans, actuacions i estructures d’igualtat de gènere en universitats i organismes públics de recerca (OPIs).

Per informació més detallada, podeu consultar l’informe Científicas en cifras 2017 així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.