Sota l’impuls del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, s’ha aprovat el document de proposta final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC). Aquest pacte ha de permetre crear un marc de referència de les polítiques futures d’universitats, recerca i innovació que contribueixin al fet que el percentatge d’activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters. Així, l’objectiu principal és avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics i socials.

El PN@SC s’ha estructurat en diversos òrgans (plenari, taula permanent, consell consultiu, i set grups de treball) i un procés participatiu. A la vegada, ha tingut una vocació transversal i de consens per integrar tots els agents implicats en la generació, transmissió i aplicació del coneixement: sistema d’educació superior; sistema de recerca i innovació; i teixit social i empresarial.

El document aprovat de proposta final defineix el punt de partida, l’estratègia, els objectius, les actuacions i els recursos mínims en els anys vinents per a la millora del sistema de coneixement català i, sobretot, el seu impacte en el model productiu, en el benestar i la justícia social. En definitiva, permet concretar un horitzó de consolidació a llarg termini (any 2030), i un primer nivell operatiu dins el quinquenni 2020-2024, en el qual caldria arribar a cobrir el 75 % del camí descrit en els objectius finals.

Els acords del PN@SC que estableixen les futures polítiques públiques s’estructuren en sis grans àmbits: sistema de coneixement; talent de les persones; inversió econòmica; impuls del sistema de recerca i les seves infraestructures; transformació del coneixement en prosperitat i benestar; i el territori, les regions i les ciutats. En aquest darrer sentit, s’ha introduït el component regional per tal de descentralitzar i corresponsabilitzar les polítiques de desenvolupament basades en el coneixement.

Com a annexos, s’incorporen el conjunt d’indicadors principals que s’han utilitzat en la diagnosi de la situació i en la definició d’objectius (annex A), així com dos documents addicionals que recullen propostes operatives que neixen de les aportacions del procés participatiu (annex B) i de les reflexions i els acords del consell consultiu (annex C). Finalment, s’inclou també una memòria econòmica (annex D) i el marc de drets i deures del sistema universitari català (annex E).

Per a més informació, podeu consultar el document aprovat de proposta final del PN@SC.