Microsoft AcademicCreat l’any 2009, Microsoft Academic és un motor de cerca especialitzat en informació científica desenvolupat per Microsoft Research. Des del punt de vista de l’abast dels continguts, el motor de cerca es centra només en revistes científiques i sèries de congressos. A més, cada publicació inclou informació bibliomètrica sobre les citacions obtingudes, a partir d’un recompte estimat.

Des del juliol del 2017, es pot utilitzar una nova versió de Microsoft Academic, amb novetats centrades, bàsicament, en el disseny més atractiu de la interfície, la personalització de l’usuari i la millora de les capacitats de cerca. A principis de l’any 2018, s’ha presentat una nova pàgina d’inici com a mostra del canvi de disseny general del lloc web.

Microsoft Academic permet la consulta anònima o a través del registre de l’usuari. Aquesta darrera modalitat dóna accés a serveis personalitzats com, per exemple, la creació d’una pàgina amb les publicacions de l’usuari.

La nova versió pretén superar la cerca per paraula clau, a partir de tècniques semàntiques i d’aprenentatge automàtic per proveir a l’usuari de recomanacions de cerca i resultats relacionats, amb la finalitat d’impulsar la descoberta d’informació científica. En aquesta línia, la nova pàgina inicial conté exemples de cerca per aprofitar la potència de la cerca semàntica sobre temes de recerca, institucions, autors, etc.

Els resultats es poden perfilar segons diversos filtres (any, autor, afiliació, camp d’estudi, revista o congrés), i es poden escollir diferents opcions d’ordenació (rellevància, data d’incorporació o citacions).

Segons dades del motor de cerca, el gener del 2018 Microsoft Academic presenta les magnituds següents: 208,8 milions d’autors; 170,8 milions de publicacions; 18.718 afiliacions; 47.916 revistes; 4.025 sèries de congressos i conferències; i, per últim, 195.957 camps d’estudi.

Per a més informació, podeu consultar el motor de cerca Microsoft Academic.