Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN)Abans de la finalització de la legislatura actual, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN) ha impulsat l’aprovació del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, així com un nou Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).

Per un costat, el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero té l’objectiu de millorar i flexibilitzar el funcionament dels centres de recerca i les universitats. Així, conté mesures que redueixen les càrregues administratives dels projectes científics, faciliten la contractació àgil i estable d’investigadors, augmenten els recursos per evitar retards en les convocatòries i impulsen la igualtat d’oportunitats entre investigadors.

La normativa inclou deu canvis legislatius per impulsar mesures com, per exemple: la substitució de la intervenció prèvia dels Organismes Públics d’Investigació (OPIs), recuperant la situació de 2014 (control financer permanent); la contractació àgil i indefinida per part dels centres i universitats a càrrec de projectes amb finançament específic; l’agilització de la compra de materials i instruments per a projectes científics; l’ampliació de la durada dels convenis d’investigació adequats a les necessitats científiques; o, finalment, la igualtat d’oportunitats entre investigadors en situacions de maternitat i paternitat o d’incapacitat temporal.

D’altra banda, el Govern espanyol ha aprovat l’Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que estableix un salari mínim (16.422 euros anuals) per a tots els contractes predoctorals i fixa les condicions laborals d’aquests investigadors.

El nou estatut elimina qualsevol període de beca i, per tant, cal procedir a la contractació laboral dels investigadors que es troben en formació des de l’inici de la seva carrera professional, és a dir, des de l’inici de la seva participació en els treballs o projectes i investigació conduents a l’elaboració i defensa de la seva tesi doctoral.

La nova norma defineix, igualment, la condició de personal investigador predoctoral en formació i el desenvolupament de l’objecte d’aquest contracte, que serà la realització simultània de tasques d’investigació en un projecte específic i nou, i el conjunt d’activitats integrants del programa de doctorat conduents a l’adquisició de competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol universitari oficial de doctorat.

Pel que fa a la durada del contracte, no podrà ser inferior a un any ni excedir de quatre anys. La consecució del títol universitari oficial de doctorat posarà fi a l’etapa de formació del personal investigador predoctoral en formació i, a partir d’aquest moment, començarà l’etapa postdoctoral.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.