CWTSEl Centre for Science and Technology Studies (CWTS) és un institut de recerca interdisciplinària de la Leiden University que estudia la investigació científica i les seves connexions amb la tecnologia, la innovació i la societat. Es tracta d’un centre de referència internacional, en el qual treballen gairebé 50 investigadors especialitzats en bibliometria i cienciometria per donar suport a l’avaluació de la investigació, la presa de decisions estratègiques i el desenvolupament de polítiques científiques.

Aquest centre també ha impulsat l’empresa CWTS BV, dedicada a proveir productes i serveis de qualitat i d’alt valor afegit en l’àmbit de la bibliometria, la cienciometria i l’avaluació de la recerca. Recentment, l’empresa ha publicat l’informe Bibliometrics for research management and research evalution: a brief introduction. Es tracta d’una publicació introductòria sobre l’aplicació professional de la bibliometria en el marc de la gestió i avaluació de la investigació. De forma entenedora, s’hi tracten temes com les fonts de dades bibliomètriques, els tipus d’anàlisis bibliomètriques (amb especial atenció a l’impacte científic) i l’ús responsable de la bibliometria.

D’altra banda, la recerca del CWTS s’organitza en tres grups: Quantitative Science Studies (QSS); Science and Evaluation Studies (SES); i, per últim, Science, Technology, and Innovation Studies (STIS). A més, es prioritzen tres temes de gran importància per a la gestió, avaluació i política científica: mètriques responsablesciència oberta; i, finalment, integritat científica.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CWTS.