La investigación y transferència del conocimiento en las universidades españolas (2017)La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat el resum de l’informe La investigación y transferencia de conocimiento en las universidades españolas (I+TC 2017). Es tracta d’una iniciativa conjunta de la RedOTRI Universidades i la Red de Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), que s’ajusta a l’enquesta europea gestionada per l’associació ASTP-Proton. L’enquesta de l’edició 2017 l’ha dut a terme un 92 % de les 75 universitats (només 6 universitats privades no han respost).

En termes generals, el comportament de l’activitat de les universitats espanyoles en recerca i transferència de coneixement manté el nivell dels darrers anys. Ara bé, l’augment de la despesa universitària, segurament associat a la relativa recuperació econòmica, no es trasllada a la despesa d’R+D. Així, s’estanca el finançament de les administracions públiques espanyoles, que es manté encara molt lluny dels nivells de l’inici de la dècada (l’any 2017 baixa un 3 % respecte a l’any anterior). En aquest sentit, el finançament adquireix un perfil internacional que es fa molt visible en l’increment de projectes amb fons europeus, si bé es concentra en determinats grups i universitats. La captació total de finançament competitiu destinat a la recerca puja lleugerament (1.015 milions d’euros), però està lluny dels nivells del 2010 (1.219 milions d’euros).

Cal destacar l’increment moderat en la contractació d’R+D per tercers (70 % de contractes amb entitats privades), que recupera els nivells anteriors a la crisi econòmica, tot i que amb perfils diferents: més contractes però de valor menor (econòmic i tècnic). Això succeeix en els treballs d’R+D per encàrrec i especialment en els contractes per activitats d’assessorament, estudis o per serveis tècnics menors, a més d’una presència més gran d’activitats de consultoria social, econòmica i jurídica.

Pel que fa als recursos humans, es manté la plantilla del personal docent i investigador (PDI) (110.689 investigadors), així com la seva participació en activitats de recerca competitiva (47.772) i transferència (20.802). Ara bé, la ràtio de personal de gestió no arriba a 3 per cada 100 investigadors.

En relació als resultats, augmenten els articles científics (74.943 a la base de dades Web of Science), però baixen les tesis doctorals (17.151) i les comunicacions d’invenció (1.097). Malgrat això, convé observar l’evolució dels indicadors de gestió de patents, que apunten un increment en la gestió, més professionalitzada i orientada a la mobilitat de la cartera i les llicències. Respecte a la creació d’empreses derivades (spin-off), encara resulta incipient: l’any 2017 només es creen 93 empreses a 27 universitats.

Per a més informació, podeu consultar el resum de l’informe La investigación y transferencia de conocimiento en las universidades españolas (I+TC 2017) de la CRUE.