RedOTRI UniversidadesLa Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat la presentació de resultats i l’annex estadístic de l’enquesta Investigación, transferencia de conocimiento y cultura científica en las universidades españolas (Encuesta I+TC+D 2019).

Es tracta d’una iniciativa de la Comisión Sectorial CRUE-I+D+i, realitzada a través del grup de treball RedOTRI Universidades des de fa més de quinze anys i que s’ajusta a l’enquesta europea de l’associació ASTP.

L’enquesta de l’edició 2019 s’ha enviat a 76 universitats (49 públiques i 27 privades), amb un 91 % de percentatge de resposta. El qüestionari inclou més de 400 variables, en les quals s’han augmentat les corresponents a temes de gènere.

Pel que fa als indicadors de recursos econòmics i humans, la despesa (inversió) total en R+D de l’any 2019 és de 3.904 milions d’euros (M€), un 6 % superior a l’any anterior. Aquesta xifra suposa un 36,5 % del pressupost executat per les universitats.

Respecte als ingressos captats per activitats d’R+D, es mantenen amb una xifra global de 1.671 M€, que es desglossa de la manera següent: R+D competitiva (1.302 M€); R+D contractada (365 M€); i, finalment, retorn per explotació de llicències (4,1 M€).

En relació amb els recursos humans, l’enquesta detecta una tendència creixent del personal docent i investigador (PDI) actiu en investigació i transferència (un 47 % l’any 2019). A més, es manté el desplaçament del personal de gestió d’investigació i transferència cap a funcions de gestió econòmica i suport administratiu.

Els recursos captats per la col·laboració en R+D amb tercers suposen 581 M€, on s’inclouen la contractació d’R+D per tercers, els serveis tècnics i els recursos captats en projectes col·laboratius. A la vegada, es manté la tendència a la disminució dels preus mitjans d’aquestes activitats, un 70 % de les quals es realitzen amb empreses.

Pel que fa a la protecció i explotació dels resultats, les comunicacions d’invenció augmenten, amb més sol·licituds de patents i models d’utilitat, mentre que baixen lleugerament els acords de confidencialitat i els registres de programari. Cal tenir en compte que un 14 % de les 7.016 patents en vigor a finals de l’any 2019 han estat llicenciades.

L’any 2019, les universitats espanyoles han creat 84 empreses derivades (spin-offs) i han signat 66 acords d’explotació en aquest àmbit. A la vegada, ha crescut la participació del PDI en aquestes empreses, que han ocupat 1.463 treballadors.

Quan al PDI des d’una perspectiva de gènere, el 13 % de les dones que fan recerca són investigadores principals de projecte. A la vegada, el 30 % de les dones actives en transferència de coneixement són investigadores principals en contractes de transferència. A més, el 34 % de les empreses derivades creades tenen com a mínim una dona a l’equip promotor.

Finalment, la funció de divulgació i cultura científica s’està consolidant a les estructures universitàries, sobretot situada a l’àrea d’investigació. L’any 2019 s’han registrat 177 projectes competitius de divulgació (amb un import total de 3,261 M€), 5.628 notes de premsa i 5.326 esdeveniments.

Per a més informació, podeu consultar l’enquesta Investigación, transferencia de conocimiento y cultura científica en las universidades españolas (Encuesta I+TC+D 2019) de la CRUE.