Instituto Nacional de Estadística (INE)L’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat les dades definitives de l’any 2018 de l’Estadística sobre Actividades de I+D. En general, l’Estat espanyol ha crescut en la despesa interna i el personal d’R+D, però encara es troba per sota dels indicadors de fa una dècada.

A escala estatal, l’any 2018 la despesa en R+D interna ha augmentat un 6,3 %, fins a arribar als 14.946 milions d’euros (un 1,24 % del producte interior brut, PIB). Per sectors d’execució, la distribució ha sigut la següent: empreses (56,5 % del total, amb un creixement interanual d’un 9,3 %); ensenyament superior (26,4 %); administració pública (16,8 %); i, finalment, institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL) (0,3 %).

Malgrat el creixement, l’Estat espanyol s’ha situat clarament per sota de la mitjana de la Unió Europea (UE) (un 2 % de despesa en R+D respecte al PIB l’any 2017) i dels països de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2,37 %, l’any 2017). A la vegada, el percentatge espanyol està força lluny dels països capdavanters com, per exemple, Corea del Sud (4,55 %), Israel (4,54 %), Suècia (3,4 %) o Suïssa (3,37 %). En general, els països desenvolupats han augmentat la despesa en R+D durant la crisi econòmica recent, mentre que Espanya es troba encara per sota dels valors del 2010 (aquell any es va arribar a l’1,4 % del PIB en despesa d’R+D interna).

Pel que fa als recursos humans dedicats a activitats d’R+D, Espanya ha comptat amb 225.696 persones en equivalència a jornada completa (EJC) l’any 2018 (un 40 % són dones). Aquesta xifra representa un 12,0 per mil de la població total ocupada i un augment del 4,6 % respecte a l’any anterior. Amb relació als investigadors, l’any 2018 s’ha arribat a les 140.120 persones en EJC, un 7,4 per mil de la població total ocupada i un augment del 5,2% respecte a l’any 2017.

Catalunya ha assolit els 3.512,72 milions d’euros en despesa en R+D interna (un 23,5 % del total estatal), dels quals un 61,1 % s’han executat al sector empresarial. Així, Catalunya ha invertit en R+D un 1,52 % del PIB, encara per sota de l’1,7 % assolit l’any 2009. Amb relació als recursos humans, l’any 2018 s’ha arribat a les 51.830 persones en EJC (un 23,0 % del total estatal) i als 30.391 investigadors en EJC (un 21,7 %).

D’altra banda, cal destacar que les Illes Balears han assolit una taxa de creixement interanual d’un 13,2 % en despesa en R+D interna, fins a arribar als 128,56 milions d’euros (un 0,9 % estatal). Aquesta xifra tan sols representa un 0,41 % del PIB balear (i només un 34,1 % ha estat executat pel sector empresarial). Respecte als recursos humans, l’any 2018 s’han dedicat a activitats d’R+D un total de 2.685 persones en EJC (un 1,2 % del total espanyol), mentre que els investigadors en EJC han arribat als 1.902 (1,4 %).

Finalment, el País Valencià ha registrat una despesa en R+D interna de 1.174,248 milions d’euros (un 7,9 % estatal), és a dir, un 1,05 % del PIB valencià de l’any 2018. Pel que fa als recursos humans, l’any 2018 s’ha arribat a les 19.306 persones en EJC (un 8,6 % del total estatal), de les quals 12.159 són investigadors (8,7 %).

Per a més informació, podeu consultar l’Estadística sobre Actividades de I+D (2018) de l’INE, així com altres entrades sobre el context de les activitats d’R+D publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).