ACCIÓACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert dues convocatòries corresponents a la línia de subvencions destinades a impulsar empreses emergents (start-up) en fase inicial i projectes d’R+D entre empreses i desenvolupadors TECNIO, amb un pressupost global de 3,9 milions d’euros en subvencions.

En concret, les dues convocatòries que s’han obert són:

1) Subvencions destinades a incentivar el creixement d’empreses emergents (start-up) en fase inicial (2021)

Les entitats beneficiàries han de ser empreses tecnològiques enteses com a empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia, establiment operatiu a Catalunya i creades, com a màxim, divuit mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és d’1.875.000 euros. El total de les actuacions objecte d’ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000 euros. La intensitat de l’ajut serà del 74% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte. A més, l’empresa rebrà l’assessorament d’un mentor acreditat. El termini de presentació finalitzarà el dia 28 de juliol de 2021.

2) Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC 2021)

Les entitats beneficiàries han de ser empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida en data de la sol·licitud de l’ajut, així com els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO.

Els projectes han d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és d’1.925.000 euros. Les intensitats màximes dels ajuts varien en funció de la tipologia del projecte (recerca industrial, desenvolupament experimental o activitats d’R+D dels desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO) i de les dimensions del beneficiari (empresa petita, mitjana o gran). El termini de presentació finalitzarà el dia 30 de juliol de 2021.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans electrònics segons el model normalitzat que es pot consultar al Canal Empresa.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.