Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2021 de les Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

L’import global estimat és de 51,5 milions d’euros (M€), condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del 2021 de la Generalitat Valenciana. Cal destacar l’augment del pressupost respecte a les darreres convocatòries: 24,1 milions (2017); 25,9 M€ (2018); 30 M€ (2019); i, per últim, 30 M€ (2020). A més, algunes de les convocatòries compten amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

Les 14 convocatòries obertes són les següents:

Personal investigador i de suport

a) Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral (ACIF)

b) Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

c) Subvencions del programa Santiago Grisolía (GRISOLÍA)

d) Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD)

e) Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal (ACOND)

f) Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI)

g) Subvencions per a estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)

h) Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Grups d’investigació

i) Subvencions a grups d’investigació emergents (GV)

j) Subvencions per a grups d’investigació consolidats (AICO)

k) Subvencions del programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEU)

Altres ajuts

l) Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE)

m) Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG)

n) Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics (PPC)

Els models oficials de sol·licitud estaran disponibles a la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana i al lloc web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 23 de desembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (2021) de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.