Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2020 de les Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

L’import global estimat és de 30 milions d’euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del 2020 de la Generalitat Valenciana. Algunes de les convocatòries compten amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

A continuació, es detallen les 16 convocatòries que estan o estaran obertes, amb els terminis corresponents.

a) Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral (ACIF) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

b) Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

c) Subvencions del programa Santiago Grisolía (GRISOLÍA) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

d) Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

e) Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

f) Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

g) Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

h) Subvencions per a la realització de projectes d’R+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents (GV) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

i) Subvencions del programa Prometeu per a grups d’investigació de excel·lència (PROMETEU) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

j) Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors (SEJI) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

k) Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

l) Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

m) Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics (PPC) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

n) Equipament i infraestructures FEDER 2014-2020 (IDIFEDER) (del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019)

o) Subvencions per a grups d’investigació consolidables (AICO) (del 23 de setembre a l’11 d’octubre de 2019)

p) Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón i Cajal, per part de centres d’investigació de la Comunitat Valenciana (ACOND) (del 21 de novembre al 10 de desembre de 2019)

Els models d’impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.