Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2018 de les Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

L’import global estimat és de 25,936 milions d’euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del 2018 de la Generalitat Valenciana. Algunes de les convocatòries compten amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

A continuació, es detallen les 15 convocatòries que estaran obertes (7, fins al 30 de novembre i 8, de l’1 al 20 de desembre del 2017).

Subprograma de recursos humans dedicats a activitats d’I+D+i

a) Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació de fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI) (Del 10 al 30 de novembre de 2017)

b) Subvencions del programa Santiago Grisolía Subvenciones del programa Santiago Grisolía (GRISOLIA) (Del 10 al 30 de novembre de 2017)

c) Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD) (Del 10 al 30 de novembre de 2017)

d) Subvencions per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del subprograma nacional Ramón y Cajal per part de centres d’investigació (ACOND) (Del 10 al 30 de novembre de 2017)

e) Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST) (Del 10 al 30 de novembre de 2017)

f) Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors (SEJI) (Del 10 al 30 de novembre de 2017)

g) Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral (ACIF) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

h) Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

i) Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

Subprograma per a la promoció i dinamització dels parcs científics de les universitats públiques valencianes

j) Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics (PPC) (Del 10 al 30 de novembre de 2017)

Subprograma per a la consolidació i enfortiment de projectes i grups d’I+D+i

k) Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents (GV) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

l) Subvencions per a grups d’investigació consolidables (AICO) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

m) Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEO) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

Subprograma d’internacionalització de la investigació i de la divulgació de la ciència

n) Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

o) Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG) (De l’1 al 20 de desembre de 2017)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.