Gobierno de EspañaEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación ha obert la convocatòria de l’any 2019 de les Subvenciones para el Subprograma de Movilidad. L’objecte de la convocatòria és finançar estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d’ensenyament superior i investigació. L’estada s’ha de sol·licitar només per un centre de destinació, on l’investigador s’ha d’integrar a un grup receptor.

Els beneficiaris poden ser professors i investigadors amb el títol de doctor, amb vinculació funcionarial o contractual docent o investigadora, amb dedicació a temps complet i en servei actiu. Els sol·licitants d’estades per als Estats Units d’Amèrica podran presentar la sol·licitud dins el programa general o a través del Programa Fulbright.

La convocatòria presenta dues modalitats:
Modalitat A. Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranjeros, incluido el Programa “Salvador de Madariaga” (2019): 400 ajuts previstos, dels quals fins a 70 poden correspondre a estades als Estats Units d’Amèrica, en el marc del Programa Fulbright.
Modalitat B. Estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para jóvenes doctores (2019): 260 ajuts previstos, dels quals 30 poden correspondre a estades als Estats Units d’Amèrica, en el marc del Programa Fulbright.

Les estades tindran una durada mínima de tres mesos i màxima de sis mesos, improrrogables i en un únic període. Els professors i investigadors podran sol·licitar realitzar l’estada entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 10,3 milions d’euros. En funció del país d’origen, les subvencions inclouen els conceptes següents: una dotació mensual en concepte de despeses d’allotjament i manutenció (entre 2.150 i 3.100 euros al mes); una dotació per a despeses de viatge (fins a un màxim de 1.200 euros); i, finalment, una  dotació per a despeses d’instal·lació (2.500 euros com a màxim).

Les sol·licituds es formalitzaran a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 12 de febrer de 2019.

Per a més informació, podeu consultar del Ministerio de Educación y Formación Profesional.