Ministerio de Educación, Cultura y DeporteEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria del 2018 de les Subvenciones para el Subprograma de Movilidad. L’objecte de la convocatòria és finançar estades de mobilitat de professors i investigadors a centres estrangers d’ensenyament superior i de recerca altament competitius en l’àrea científica del candidat.

La convocatòria presenta dues modalitats:
a) Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranjeros, incluido el Programa “Salvador de Madariaga”: 400 estades previstes per a beneficiaris amb experiència i trajectòria professional acreditada.
b) Estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para jóvenes doctores: 260 estades previstes per a investigadors joves.

Els beneficiaris han de ser professors i investigadors amb el títol de doctor i amb vinculació funcionarial o contractual docent o investigadora, amb dedicació a temps complet i en servei actiu.

Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, improrrogables, i per un únic període entre l’1 de juliol del 2018 i el 30 de setembre del 2019 (excepte en el cas d’estades als Estats Units d’Amèrica, que es podran presentar dins del programa general o del programa Fulbright).

L’import total estimat dels ajuts és de 10,34 milions d’euros. Segons el país de destinació, les subvencions inclouran: una dotació mensual en concepte de despeses d’allotjament i manutenció entre 2.150 i 3.100 euros al mes; una dotació per a despeses de viatge fins a un màxim de 1.200 euros; i, per últim, una dotació de despeses d’instal·lació fins a un màxim de 2.500 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu Electrònica del MECD. El termini finalitzarà el dia 30 de gener del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD.