En el marc del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, la Fundación Biodiversidad, fundació del sector públic del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha obert la convocatòria de Subvenciones a grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecològica per a l’any 2021. La dotació màxima global de la convocatòria és de 20.000.000 euros.

L’objectiu és finançar grans projectes transformadors de naturalesa cientificotècnica que contribueixin a la promoció de la bioeconomia, la transició ecològica, el repte demogràfic i l’enfortiment de capacitats, fomentant la participació, la igualtat de gènere i la generació d’ocupació verda.      

L’import mínim d’ajuda a sol·licitar per proposta presentada serà de 250.000 euros. L’import màxim a concedir per cada sol·licitud d’ajuda serà de fins 2.000.000 euros. L’import màxim de l’ajut concedit no podrà superar el 95 % del total del pressupost del projecte presentat. El projecte s’ha d’iniciar a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.

Els beneficiaris són entitats i organitzacions sense finalitat de lucre. També els organismes públics d’investigació de l’àmbit estatal o comunitari, universitats públiques i instituts universitaris que estiguin inscrits al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Així mateix, centres tecnològics i de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre i d’àmbit estatal i organitzacions i col·legis professionals.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de desembre de 2021. La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica a través del lloc web de la Fundación Biodiversidad.

Per a més informació, podeu consultar la  convocatòria de Subvenciones a grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecològica al lloc web de la Fundación Biodiversidad.