La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, en el marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Emprenedoria 2018-2022, ha obert la convocatòria de Projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022. L’objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, i la recerca de qualitat, evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears. El finançament màxim és de 1.500.000 euros i té caràcter quinquennal (2018-2022).

Els projectes s’han de desenvolupar en centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears. Les iniciatives es poden presentar d’acord amb les modalitats següents:

a) Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d’investigació.

b) Modalitat 2: projectes coordinats, formats per dos subprojectes, cadascun gestionat independentment, i executats per equips d’investigació diferents.

La durada dels projectes ha de ser de tres anys. Les temàtiques són: Estudi i revaloració del patrimoni històric i cultural; Transició energètica; Coneixement, protecció i recuperació del medi natural; Coneixement sobre el funcionament, la modernització i la recuperació del medi rural, agrari i marí; Coneixement sobre el canvi climàtic; Tecnologies relacionades amb l’àmbit turístic; Investigació d’excel·lència.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació (17/11/2018) d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Les sol·licituds es poden presentar al registre de la Direcció General d’Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears.

Per a més informació podeu consultar la Seu electrònica de del Govern de les Illes Balears.