Programa SUMA

La Institució CERCA ha convocat el Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA), que constitueix la primera iniciativa específica per assolir estructures integrades. El Programa SUMA va destinat a incentivar projectes, a implantar pels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca, mitjançant integracions i fusions o aliances/associacions entre aquests centres i/o institucions col·laboradores.

El programa s’organitza en dues fases:

1a) Presentació d’una sol·licitud acompanyada d’un avantprojecte amb memòria tècnica.
2a) Impuls dels avantprojectes seleccionats, amb la presentació de projectes executius en els termes que s’acordin. Aquesta segona fase es vehicularà mitjançant un acord, pel qual s’establiran les obligacions de les parts i el finançament associat, si escau, que serà de caràcter puntual en el temps, sense possibilitat de prorrogar-se en exercicis posteriors.

Podran ser sol·licitants d’aquest programa els centres CERCA, que només podran participar en un projecte dins del Programa SUMA. S’estableix un primer termini per a la presentació de propostes fins a 30 d’abril de 2012.

Per a més informació, podeu consultar les bases del Programa SUMA al lloc web de la Institució CERCA.