El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per al període 2021-2024 de les Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d’accions instrumentals dins del Programa d’impuls al talent i l’ocupabilitat inclòs en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) (2020).

Les actuacions del PERIS tenen com a finalitat reforçar les estructures de recerca i innovació en salut a Catalunya per tal de contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de les malalties.

Les entitats beneficiàries poden ser els centres CERCA associats al Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) o de l’àmbit de la salut pública; els instituts de recerca sanitària (IRS) acreditats; i, finalment, les fundacions que gestionin les activitats de recerca i innovació dels dispositius assistencials públics i privats del sistema de salut de Catalunya.

En el marc del Programa d’impuls al talent i l’ocupabilitat del PERIS, s’han obert les accions instrumentals i modalitats següents:
a) Acció instrumental de formació de científics i tecnòlegs
– Modalitat: Personal investigador en formació (PIF-Salut)
b) Acció instrumental d’incorporació de científics i tecnòlegs
– Modalitat: Personal de suport als grups de recerca
c) Acció instrumental d’intensificació de professionals de la salut
– Modalitat: Infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental

La quantia total màxima de les subvencions d’aquesta convocatòria és de 7,13 milions d’euros per al període 2021-2024. A més, el Departament de Salut ha designat l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) com a entitat col·laboradora en la fase d’avaluació i selecció de les sol·licituds.

La sol·licitud i la resta de documentació s’han de presentar al lloc web Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de les sol·licituds i de la resta de documentació necessària de totes les accions d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 29 de gener del 2021.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria del Departament de Salut, així com altres entrades sobre el tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).