En el marc del programa LIFE (2014-2020), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE Action Grants (2018) per als subprogrames Environment Climate Action, amb un pressupost global de 397 milions d’euros.

El subprograma Environment compta amb 317 milions d’euros de pressupostdel qual almenys un 60,5 % del finançament serà dedicat a projectes de suport a la conservació de la natura i la biodiversitat. Aquest subprograma cobreix els tipus de projectes següents: “tradicionals”, preparatoris, integrats i d’assistència tècnica. Pel que fa a les àrees d’actuaciós’inclouen: Nature & Biodiversity; Environment & Resource Efficiency; i, per últim, Environmental Governance & Information.

D’altra banda, el subprograma Climate Action disposa d’un pressupost de 80 milions d’euros. Aquest subprograma cobreix tots els tipus de projectes mencionats, menys els preparatoris. Quant a les àrees d’actuació s’inclouen: Climate Change Mitigation; Climate Change Adaptation; i, finalment, Climate Governance and Information.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser: organismes públics, organitzacions comercials privades i organitzacions no comercials privades, incloses les Organitzacions No Governamentals (ONGs). Per preparar les sol·licituds, cal consultar les explicacions completes sobre criteris d’elegibilitat, procediments, taxes de cofinançament i altres detalls disponibles al lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Els projectes “tradicionals” s’han de sol·licitar a través de la pàgina web eProposal, mentre que per a la resta, cal usar els formularis específics de cada tipus. Els terminis de presentació de sol·licituds varien segons el tipus i l’àrea d’actuació dels projectes.

Val a dir que la convocatòria 2016 ha finançat 11 projectes del programa LIFE (2014-2020) amb la participació de 23 entitats catalanes. A més, cal destacar que 7 entitats amb seu a Catalunya són coordinadores d’aquests projectes. És el cas del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC); la Fundació Universitària Balmes; Acciona Agua; Alternative Energy Innovations (AEInnova); Associació Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils (AEI Tèxtils); Condorchem Envitech; i, finalment, el Centre de la Propietat Forestal.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa LIFE (2014-2020).