La Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per al Cofinançament FEDER per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció del talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l’adquisició, l’habilitació o l’ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D (2019).

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a les entitats beneficiàries per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció del talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l’adquisició, l’habilitació o l’ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D. En tots els casos es pot incloure en els projectes el primer equipament científic de la infraestructura i el mobiliari necessari per al desenvolupament de l’activitat de recerca.

La finalitat de les infraestructures d’R+D ha de ser potenciar l’excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport a les activitats d’R+D+I. A més, s’han de facilitar els processos de valorització i  transferència de coneixement, en especial l’activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació; nanotecnologia; materials avançats; fotònica; biotecnologia; i, per últim, manufactura avançada.

Els beneficiaris poden ser universitats, centres de recerca, parcs científics i tecnològics i institucions públiques i privades sense finalitat de lucre amb activitats d’R+D+I. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 39,76 M€ procedents dels fons FEDER de la Unió Europea (UE) assignats en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Els ajuts són subvencions per concurrència competitiva i la taxa de cofinançament és del 50 % sobre la despesa subvencionable. La durada dels projectes no serà superior a set anys i el termini d’execució de les activitats finançades ha d’estar comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la plataforma SIFECAT1420. El termini de presentació de sol·licituds és el 17 de juny de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.