En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), el Ministerio de Universidades ha obert la convocatòria de Becas y ayudas a la movilidad de profesorado universitario, investigación y titulados universitarios per a l’any 2021. L’objecte de la convocatòria és finançar estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d’ensenyament superior i investigació. L’estada s’ha de sol·licitar només per un centre de destinació, on l’investigador s’ha d’integrar a un grup receptor.

Els beneficiaris poden ser professors i investigadors amb el títol de doctor, amb vinculació funcionarial o contractual docent o investigadora, amb dedicació a temps complet i en servei actiu. Els sol·licitants d’estades per als Estats Units d’Amèrica (EUA) podran presentar la sol·licitud dins el programa general o a través del Programa Fulbright.

La convocatòria presenta dues modalitats:
Modalitat A. Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranjeros: 400 ajuts previstos, dels quals fins a 70 poden correspondre a estades als EUA, en el marc del Programa Fulbright.
Modalitat B. Estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para jóvenes doctores: 260 ajuts previstos, dels quals 30 poden correspondre a estades als EUA, en el marc del Programa Fulbright.

Les estades tindran una durada mínima de tres mesos i màxima de sis mesos. El període de l’estada s’ha de dur a terme entre l’1 de maig de 2022 i el 31 de desembre de 2022. No obstant això, tots aquells professors/res o investigadors/res que vulguin iniciar l’estada amb anterioritat, dins de l’any 2021, podran sol·licitar-ho i, en cas de concessió, l’ajuda podrà tenir efectes retroactius, sempre que s’acrediti la realització de l’estada en els termes requerits. Si se sol·licita l’ajut en el marc del Programa Fulbright, les estades s’hauran d’iniciar a partir de l’1 de juny de 2022.

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 9.996.500 euros. En funció del país d’origen, les subvencions inclouen els conceptes següents: una dotació mensual en concepte de despeses d’allotjament i manutenció (entre 2.150 i 3.100 euros al mes); una dotació per a despeses de viatge (fins a un màxim de 1.200 euros); i, finalment, una  dotació per a despeses d’instal·lació (2.500 euros com a màxim).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’agost de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Universidades.