CSICEl Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE Intro ICU 2021), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE).

Aquesta convocatòria permet donar a conèixer, en l’àmbit universitari, les possibilitats professionals que ofereixen els instituts i centres del CSIC, els seus centres mixtes i les seves unitats (ICU). D’aquesta manera es propicia una aproximació al coneixement dels problemes cientificotècnics actuals i als mètodes utilitzats per a la seva resolució. L’objectiu és iniciar als estudiants universitaris en la seva activitat investigadora en les diverses àrees científiques, i possibilitar-los la vinculació als instituts o centres del CSIC.

La convocatòria està dirigida a estudiants universitaris que cursin estudis de grau, llicenciatura o màster amb almenys el 50 % dels crèdits ECTS, corresponents al grau, completats; que acreditin una nota mitjana de grau o llicenciatura, en una escala decimal de 0-10 o de 0-4 i amb 2 decimals, igual o superior al que s’indica a cada fitxa descriptiva establerta per cada institut i centre del CSIC, els seus centres mixtes i les seves unitats (ICU); i finalment, que no gaudeixin o hagin gaudit d’una beca dins de la mateixa modalitat del Programa JAE.

En total es concediran 900 beques en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis de transparència, objectivitat i publicitat.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CSIC. El termini de presentació es recull a la fitxa descriptiva establerta per cada ICU.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC.