L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria d’Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED) per a l’any 2019, en el marc Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. L’objectiu és promoure l’ocupació de llocs de treball de caràcter permanent per investigadors amb una trajectòria destacada en universitats i centres d’R+D sense finalitat de lucre, mitjançant la vinculació funcionarial, estatutària o laboral, a través del cofinançament dels costos salarials (retribució i cotitzacions) del personal incorporat durant els anys 2019, 2020 i 2021.

Les entitats beneficiàries poden ser: universitats públiques i privades; centres públics d’R+D; entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d’R+D; i finalment, centres tecnològics. Els investigadors han de reunir diversos requisits, entre els quals es troben haver estat contractats pel Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2011 o anteriors) i tenir el certificat I3 (complir els requisits de qualitat de la producció i activitat que implica una trajectòria investigadora destacada).

La quantitat màxima destinada a la convocatòria serà de 11,94 milions d’euros. L’ajut màxim per cada lloc de treball permanent serà de 100.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 21 de maig (investigadors) i el 28 de maig del 2019 (entitats).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.