En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de les Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2018).

La finalitat de la convocatòria és que els investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte estatal d’investigació finançat a la convocatòria 2017 o desenvolupat a un Centro de Excelencia Severo Ochoa o en una Unidad de Excelencia María de Maeztu (convocatòries 2014-2017).

Amb un pressupost global de 102,396 milions d’euros, els ajuts inclouen dos conceptes: finançament dels contractes (20.500 euros per any) i un ajut addicional per estades en centres d’R+D i despeses de matrícula de doctorat. A més, els ajuts tenen per objecte finançar la contractació laboral, durant un període d’orientació postdoctoral d’un any de durada, d’aquells beneficiaris que obtinguin el títol de doctor amb antelació a l’inici de l’última anualitat de l’ajut. La línia d’ajut destinada al finançament dels contractes es finançarà amb recursos procedents del Fons Social Europeu (FSE).

La sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La convocatòria restarà oberta fins al 29 d’octubre del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.