En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de l’any 2017 de les Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores.

La finalitat de la convocatòria és que els investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte estatal d’investigació finançat a la convocatòria 2016 o desenvolupat a un Centro de Excelencia Severo Ochoa o en una Unidad de Excelencia María de Maeztu. Aquests ajuts de 4 anys de durada volen fomentar la contractació d’un màxim de 1.082 investigadors en formació a universitats i organismes d’investigació. L’investigador ha de seguir un programa de doctorat en el curs 2017/2018.

Amb un pressupost global de 100,3555 milions d’euros, els ajuts inclouen dos conceptes: un ajut per finançar els contractes i un ajut addicional per a la realització d’estades en altres centres d’R+D+I i per a despeses de matrícula en programes de doctorat. Cada ajut de contracte atorgat rebrà 20.500 euros anuals, amb un salari mínim de 16.422 euros bruts. Els ajuts es destinen necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social del personal contractat. La línia d’ajut destinada al finançament dels contractes es finançaran amb recursos procedents del Fondo Social Europeo (FSE).

La sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). La convocatòria restarà oberta fins al 18 d’octubre del 2017.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web de l’Agencia Estatal de Investigación i la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).