El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria de les Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadores (Programa NEOTEC 2020), en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).

El Programa NEOTEC que té l’objectiu de donar suport a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (EBT). Les EBT fonamenten la seva estratègia de negoci en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic per desenvolupar tecnologia pròpia. Són empreses que centren la seva activitat en l’explotació de productes o serveis que requereixen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora.

Durant el període 2016-2019 s’han aprovat 464 projectes NEOTEC, amb un pressupost total de 189,25 milions d’euros, dels quals el CDTI ha aportat 96,73 milions d’ajuts públics. La convocatòria 2020 té un pressupost de 25 milions d’euros en subvencions. Aquests ajuts podran finançar fins al 70 % del pressupost de cada projecte i que tingui un pressupost mínim de 175.000 euros. Cada subvenció podrà arribar a un màxim de 250.000 euros per beneficiari.

Les empreses beneficiàries han d’estar constituïdes, com a màxim, tres anys abans de la presentació de la sol·licitud i, entre altres requisits, disposar d’un capital social mínim de 20.000 euros. A més, els projectes empresarials han d’incloure el desenvolupament de tecnologia pròpia. Els ajuts són compatibles amb altres ajuts públics o privats, d’àmbit estatal o internacional.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica del CDTI. En principi, el termini de presentació finalitzarà el dia 30 de juny de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.