En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la primera convocatòria d’Ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de «Pruebas de Concepto» (2021). L’objectiu és fomentar i accelerar la transferència de coneixements i resultats generats en projectes finançats per l’AEI, així com l’explotació d’aquests com a productes, béns, aplicacions o beneficis per a l’economia, la societat, la cultura, o les polítiques públiques. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 40 milions d’euros (M€) finançats per l’instrument de recuperació Next Generation EU (NGEU).

Els projectes de «prova de concepte» han d’estar orientats a progressar en les primeres etapes de desenvolupament precompetitiu. També s’admetran sol·licituds en diferents estats de maduració, sempre que es compleixi amb el caràcter finalista de la convocatòria. Les propostes han de descriure els coneixements o resultats que es proposen per a la «prova de concepte», amb la indicació del potencial innovador dels resultats que es deriven, així com l’impacte cientificotècnic i econòmic o social esperats.

Així mateix, les propostes hauran de proposar un pla d’implementació que descrigui les activitats de valorització, de protecció de la propietat intel·lectual i industrial i de transferència de coneixements i resultats prevista. Així mateix es descriuran les actuacions que permetin reduir la incertesa sobre la viabilitat tècnica, comercial o social.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són universitats, centres públics d’R+D+I, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la investigació i la innovació.

La durada dels projectes (i subprojectes) és de 2 anys, i la quantitat dels ajuts en cap superarà els 150.000 euros per projecte. Aquest límit d’ajut s’aplicarà per projecte, tant individual com coordinat.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El termini de presentació finalitzarà el dia 13 de maig de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria d’Ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de «Pruebas de Concepto» (2021) al lloc web de l’AEI.