En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN), la Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de Ayudas a «Proyectos de I+D+i» (2019). L’objectiu és finançar les modalitats de projectes de «Generación de Conocimiento» y «Retos Investigación».

El pressupost global de les dues convocatòries és de 362 milions d’euros. Els ajuts es poden destinar a finançar les despeses de personal, mobilitat, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte.

Els beneficiaris poden ser universitats, centres públics d’R+D+I, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense afany de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació. El període d’execució dels projectes d’investigació serà de 3 o 4 anys i, excepcionalment, de 2 anys.

En aquesta convocatòria es financen les modalitats de projectes següents:

1) Proyectos de «Generación de Conocimiento» (PGC)

Projectes d’R+D sense una orientació temàtica predefinida motivats per la curiositat científica. L’objectiu primordial és l’avanç del coneixement, independentment de l’horitzó temporal i de l’àmbit d’aplicació del mateix.

2) Proyectos «Retos Investigación» (RTI)

L’objectiu és finançar projectes d’investigació dirigits a resoldre problemes vinculats als 8 grans reptes de la societat inclosos en el Plan Estatal I+D+i: Salut, canvi demogràfic i benestar; Bioeconomia; Energia segura, eficient i neta; Transport sostenible, intel·ligent, connectat i integrat; Canvi climàtic i ús de recursos naturals i matèries primeres; Ciències socials i humanitats i ciència amb i per a la societat; Economia, societat i cultura digitals; i, finalment, Seguretat, protecció i defensa.

Dins de les modalitats anteriors, els projectes poden ser de dos tipus, segons el perfil de l’investigador principal liderat per l’equip sènior.

a) Projectes tipus A, dirigits per joves investigadors. En la modalitat de projectes RTI, s’inclouen projectes per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal (projectes tipus JIN).

b) Projectes tipus B, liderats per investigadors consolidats. En la modalitat RTI s’inclouen els projectes RTA, que s’emmarquen en l’àmbit del repte 2 (Bioeconomia) per a institucions i objectius que, fins a l’entrada en vigor del Plan Estatal I+D+i, s’han gestionat en el sistema INIA-CCAA.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu Electrònica del MICINN. El termini de presentació de sol·licituds és el 17 d’octubre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.