L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013). Els 16 ajuts convocats van adreçats íntegrament a la contractació de personal postdoctoral. El personal contractat haurà de desenvolupar les seves tasques d’acord amb el grup de recerca on s’integrarà i amb l’entitat que l’acull. Aquestes tasques inclouran la preparació i el seguiment de projectes de recerca, preparació de publicacions i material acadèmic, activitats de transferència de coneixement i suport a activats de docència, entre d’altres.

Aquests ajuts tenen una durada d’un any i podran renovar-se per un any més, previ informe favorable del grup de recerca receptor però restarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries.

Poden ser candidates les persones que hagin obtingut el títol de doctor a partir de l’1 de gener de 2010 i abans del termini de presentació de sol·licituds. L’import de cada ajut és de 34.000 euros.

La data màxima de presentació de sol·licituds és el dia 6 de juliol de 2013. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.