L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI 2019).

L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte d’R+D vigent i finançat. A més, la convocatòria pretén renovar els ajuts a la contractació concedits l’any 2018.

Els ajuts s’adrecen a titulats universitaris que vulguin cursar el doctorat. La durada del contracte serà d’un any, que es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 2 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació. La retribució bruta anual mínima de les persones contractades és de 18.377,94 euros (1a anualitat) i 20.003,20 euros (2a i 3a anualitat).

Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts poden ser les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries, amb establiment operatiu a Catalunya.

La despesa contractual es pot cofinançar amb el 50 % mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020. L’import global màxim d’aquesta convocatòria està fixat en 15,64 milions d’euros. Els imports d’anys anteriors es van fixar en 14,5 milions (2018), 14,5 (2017), 14,5 (2016), 15,2 (2015), 16,8 (2014), 17,4 (2013) i 17,4 (2012).

La data màxima de presentació de sol·licituds de nova concessió és el 25 d’octubre del 2018, mentre que les renovacions depenen de la data d’inici del contracte. Les sol·licituds s’han de presentar preferentment per via electrònica a través de l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.