ACCIÓ, l’agència de suport a l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte per a l’any 2019.

L’objectiu és finançar ajuts per a empreses establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes d’inversió dels tipus següents:
a) Projectes de creació d’ocupació

Han d’estar vinculats a centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions (creació mínima de 25 nous llocs de treball); centres de decisió d’àmbit supraregional (15), projectes industrials (15), i finalment, centres logístics (15).
b) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat.
c) Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixes amb les característiques que s’han definit en els apartats a) i b) anteriors.
d) Projectes de creació de centres d’R+D+I o ampliació de centres ja existents a Catalunya.
e) Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors. L’adquisició s’ha d’haver realitzat entre l’1/1/2014 i la data de tancament de la convocatòria.
f) Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
g) Projectes estratègics per l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o a la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

La quantitat màxima destinada al programa és de 2 milions d’euros:
– Projectes de creació d’ocupació: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
– Projectes d’inversió en actius fixos: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
– L’ajut total per projectes que presentin despeses de creació d’ocupació i també d’actius fixos no podrà superar els límits que s’estableixen en els dos punts anteriors.
– Projectes de creació de centres d’R+D: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
– Projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
– Projectes estratègics per l’economia catalana: 500.000 euros
– Projectes estratègics Indústria 4.0: 400.000 euros

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 20 de maig de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ, així com el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.