Contingut


 

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és una institució acadèmica que té per objecte l’alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura catalana. Entre les seves finalitats estatutàries, hi ha la de contribuir a la planificació, la coordinació, la realització i la difusió de la recerca en les diferents àrees de la ciència i la tecnologia.

El portal de l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) és un servei d’informació especialitzada en les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) desenvolupades a les terres de llengua i cultura catalanes, amb comparacions a escala internacional. El contingut del portal és responsabilitat de l’equip de l’OR-IEC.

Els objectius principals del portal són:

1)  Difondre i analitzar informació especialitzada sobre el sistema científic i tecnològic de les terres de llengua i cultura catalanes.

2)  Establir un canal de comunicació amb la comunitat científica, així com amb el personal que dona suport a aquesta comunitat (gestors, tècnics, documentalistes…).


Abast

El portal fa un seguiment del cicle complet de les activitats d’R+D+I, d’acord amb els indicadors següents:

Quin és el context socioeconòmic? Informació sobre la despesa interna en R+D+I i el personal dedicat a aquestes activitats.

Quines entitats fan activitats d’R+D+I? Universitats, instituts i grups de recerca, empreses, administracions públiques i institucions privades sense afany de lucre. (Conté una base de dades [BD] amb 16.000 agents).

— De quins recursos disposen? Recursos humans (BD amb 50.000 registres), econòmics (BD amb 80.000 expedients) i materials (dades sobre infraestructures i equipaments especialitzats en R+D+I, així com biblioteques i centres de documentació).

— Quins resultats s’obtenen? Revistes (BD amb 1.200 registres), articles, tesis (BD amb 20.000 registres) i patents (BD amb 13.000 registres).


Antecedents

Any 1990: Publicació CIRIT/IEC «La recerca científica i tecnològica a Catalunya», un inventari de l’activitat investigadora del país en tres volums.

Any 1996: Inici del projecte dels Reports de la recerca a Catalunya, un estudi sobre l’estat de la recerca a Catalunya, a partir d’uns paràmetres internacionals. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el projecte es basava en una sèrie d’informes periòdics, redactats per prestigiosos investigadors, sobre les diferents àrees de la ciència. Fins ara, se n’han elaborat tres edicions: 1a edició: 1990-1995 (24 àrees); 2a edició: 1996-2002 (26 àrees); 3a edició: 2003-2009 (30 àrees). Els informes es poden consultar a text complet al lloc web de l’IEC.

 

g

Metodologia

L’OR-IEC revisa periòdicament més de 150 fonts d’informació fiables i contrastades (butlletins oficials, estadístiques, memòries, informes, bases de dades, portals web, blogs, xarxes socials, llistes de distribució, etc.). A partir d’aquí, l’OR-IEC treballa segons la metodologia documental de selecció, anàlisi, recuperació i difusió de la informació rellevant.

El portal conté informació actualitzada i estructurada en diverses seccions d’informació: Entrades (notícies d’actualitat i anàlisis d’informació); Dades (informes estadístics elaborats per l’OR-IEC i altres organismes especialitzats); Documents (memòries, informes, plans d’actuació…); i, per acabar, Enllaços (llocs web recomanats). A més, el portal disposa d’un cercador exhaustiu.

Les seccions d’informació s’organitzen en àmbits geogràfics (Terres de llengua i cultura catalanes, Estat espanyol, Europa i Internacional) i, dins de cada àmbit, els informes s’ordenen per ordre alfabètic.

Tal com s’ha dit, el portal recull dos tipus d’informes: els informes estadístics elaborats per l’OR-IEC i els informes realitzats per altres organismes especialitzats. Tots dos tipus d’informe expliciten l’abast, la font d’informació i la data d’actualització. A més, els informes de dades fets per l’OR-IEC disposen d’una metodologia detallada, que inclou l’explicació dels indicadors i de les classificacions utilitzades.

La pàgina inicial del portal permet la subscripció al canal RSS i al butlletí mensual per correu electrònic.


Cronologia

Any 2003: Creació de l’OR-IEC per a recollir dades sobre el sistema d’R+D+I de les terres de llengua i cultura catalanes, amb comparatives estatals i internacionals.

Any 2008: Presentació del portal web MERIDIÀ (Mesurament de la recerca, el desenvolupament i la innovació).

Any 2010: Creació del Blog de l’OR-IEC.

Any 2012: Organització de la primera edició de les Jornades sobre Gestió d’Informació Científica (JGIC) (4 edicions).

Any 2013: Creació d’un perfil a la xarxa social Twitter.

Any 2017: Integració del portal MERIDIÀ i el blog de l’OR-IEC en un mateix portal web.

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

L’OR-IEC ha signat convenis de col·laboració i contractes de prestació de serveis amb diverses entitats i ha generat una trentena de documents especialitzats en cienciometria i bibliometria (capítols de llibre, comunicacions a congressos i articles de revista), alguns dels quals estan indexats a les bases de dades internacionals de referència.