La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Think Tank: Patentar y/o Publicar: conclusiones y recomendaciones. Aquest document recull un seguit de recomanacions adreçades als diferents agents del procés de transferència de coneixement.

Aquestes recomanacions s’han obtingut a partir d’una enquesta realitzada el juliol de 2020 i adreçada a 60 experts de l’àmbit de la investigació i de la innovació. L’objectiu és recollir els suggeriments de com abordar una qüestió bàsica a l’hora de gestionar els resultats de la recerca: patentar i/o publicar?

L’informe estableix les recomanacions generals següents:

  1. Abordar la comercialització d’un resultat de recerca. En aquest sentit, s’ha de definir una estratègia fins a l’arribada del resultat al mercat. Si només es contempla de forma parcial (protegir o no), sense considerar l’objectiu que es vol assolir, probablement no s’aconsegueixi la comercialització que es busca o es realitzin despeses excessives injustificades.
  2. Potenciar l’existència d’una col·laboració més estreta entre el món investigador i l’empresarial. La transferència de tecnologia s’assegura mitjançant acords marc o un altre tipus de conveni de col·laboració. De la mateixa manera, es potencia la col·laboració entre empreses i centres de recerca, centres tecnològics, universitats, hospitals, etc. Aquesta cooperació també fa referència a entendre les necessitats i prioritats de l’empresa amb antelació.
  3. Crear a Espanya una cultura al voltant de les patents i altres formes de protecció, dels beneficis que comporten, quines fortaleses i debilitats tenen cadascuna d’aquestes formes i els costos associats. En aquest marc, cal fer més divulgació i difusió d’exemples d’empreses i entitats que patenten.
  4. Considerar la patent només com un instrument, i que en ocasions, pot no ser l’idoni pel fet d’existir altres mètodes alternatius (secrets industrials, transferència de know how, etc.)

Per a més informació, es pot consultar l’informe Think Tank: Patentar y/o Publicar: conclusiones y recomendaciones al lloc web de la FECYT.