L’Eurostat publica les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l’European Patent Office (EPO). En el període 1996-2006, els territoris de llengua i cultura catalanes han triplicat el nombre de patents, fins arribar a l’1,1% del total de la Unió Europea (UE) (any 2006). Ara bé, la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa situa les xifres catalanes entre la mitjana espanyola i l’europea.

A l’apartat de Patents del portal MERIDIÀ s’han actualitzat els informes sobre sol·licituds de patents publicades a l’EPO corresponents al període 1996-2006. Les dades es poden consultar per diferents indicadors (patents totals, patents per milió de població activa, patents per milió d’habitants) i per codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP), tant en l’àmbit regional (Catalunya, Illes Balears i País Valencià) com en l’àmbit estatal (membres de la Unió Europea).

Per analitzar les dades cal tenir en compte dues consideracions metodològiques:
– La informació per regions es publica amb un retard de 4-5 anys.
– La distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord al país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències, fet que explica el fraccionament en decimals.

En el període 1996-2006, Catalunya ha sol·licitat a l’EPO 3.832,7 patents (39,2% del global estatal), les Illes Balears 69,7 (0,7%) i el País Valencià 888,8 (9,1%). Per tant, Catalunya és capdavantera a l’Estat espanyol i gairebé ha triplicat el nombre de sol·licituds, amb un ritme de creixement comparable al de les Illes Balears i del País Valencià. Respecte al conjunt d’Espanya, les sol·licituds de patents de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, s’han mantingut per sobre del 45%, mentre que el percentatge en relació a la UE s’ha duplicat (del 0,6% de l’any 1996 fins al 1,1% de l’any 2006).

En general, les seccions de la CIP que concentren més sol·licituds de patents són les seccions A (Necessitats corrents de la vida) i B (Tècniques industrials diverses; transport). Als territoris de llengua i cultura catalanes també predominen, quantitativament, les sol·licituds d’aquestes seccions. Malgrat això, el percentatge més elevat respecte les sol·licituds totals d’Espanya correspon a altres apartats de la CIP: a Catalunya i les Illes Balears destaca la secció A i D (Tèxtils; paper) amb uns percentatges mitjans, respectivament, del 44,8% i 51,2%, per Catalunya, i 1,5% i 5,2%, per les Illes Balears. Al País Valencià predomina la secció E (Construccions fixes) amb un percentatge mitjà del 14,1%.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EPO o l’apartat de Patents de MERIDIÀ, que inclou també informació sobre les sol·licituds a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). També podeu accedir al servei de Cerca de MERIDIÀ per obtenir informació per paraula clau.