Informe SISE

ICONO: Observatorio Español de la Innovación y del Conocimiento ha publicat la darrera edició  de l’Informe SISE, on s’analitzen de manera detallada les convocatòries de l’any 2008 del Plan Nacional I+D+i (2008-2011). L’estudi compta amb la participació de més de 100 experts i proposa millores en el sistema de govern i gestió de la política científica estatal. En conjunt, els territoris de llengua i cultura catalanes han obtingut 7.477 ajuts (30,5% del total espanyol), amb un finançament de 1.070,6 milions d’euros (M€) (29,5%).

En total, l’any 2008 s’han aprovat 24.500 accions amb un pressupost de 3.633,2 M€ (un 54,4% en forma de subvencions i un 45,6% en préstecs). El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) i el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) han gestionat el 95,1% dels recursos econòmics i el 99,2% del nombre d’ajuts.

Per línies d’actuació, els proyectos de I+D+i aglutinen el 49,7% del finançament total (1.805,5 M€) i el 33,7% dels ajuts aprovats (8.268). En segon lloc, es situa l’Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, amb el 17,4% del pressupost global (632,2 M€) i un volum d’ajuts que suposa el 4,9% (1.201). En tercer lloc, cal destacar la línia de Recursos Humanos que compta amb el 10,9% dels fons (395,5 M€) i el 47,3% de les accions aprovades (11.594).

En relació a les Comunitats Autònomes, Madrid és la capdavantera, tant en nombre d’accions, amb 5.002 concessions (20,4% del total), com en finançament, amb 1.033 M€ (28,4%). En segon lloc se situa Catalunya amb 4.881 ajuts (19,9%) i 758 M€ d’import concedit (20,9%). Per la seva banda, el País Valencià i les Illes Balears han obtingut, respectivament, 2.391 ajuts (9,8%) amb 293 M€ (7,2%) i 205 ajuts (0,8%) amb 19,6 M€ (0,5%).

Quant a la distribució per sectors, les empreses han rebut 1.957,2 M€ (53,9% del total assignat), distribuïts entre 4.612 concessions (18,8%). Ara bé, la majoria dels ajuts empresarials s’han articulat en forma de préstecs o bestretes (68,2%). L’ensenyament superior ha registrat 11.749 actuacions (el 48% del total) amb 626,7 M€ (el 17,2%), la major part en subvencions (92,1%). Per la seva banda, les administracions públiques (organismes d’investigació, centres sanitaris, etc.) han obtingut 4.171 actuacions aprovades (17,0%), amb un pressupost de 569,5 M€ (15,7%), el 82,3% dels quals en subvencions.

Si voleu ampliar la informació, podeu consultar el lloc web d’ICONO o els apartats de Documents de Recursos humans i Recursos econòmics del portal web MERIDIÀ.