L’Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)  ha publicat l’Informe ASEBIO 2018: Situación y tendencias del sector de la biotecnología en España. Aquest informe, que es publica anualment des de l’any 1999, recull els principals indicadors d’evolució de la biotecnologia espanyola durant l’any 2018. Segons les dades disponibles, les empreses amb dedicació principal a la biotecnologia són Catalunya amb un 23,84 %, Madrid (19,35 %), Andalusia (14,73 %) i el País Valencià (9,96 %).

L’informe destaca l’impacte en l’economia de les empreses amb dedicació total a la biotecnologia l’any 2018. En aquest context, les empreses han arribat gairebé als 7.000 milions d’euros de xifra de negoci (0,7 % del PIB) i els 92.384 empleats, l’any 2017. L’aportació total, tant de forma indirecta com induïda, ha suposat el 0,5 % de l’ocupació total. Catalunya lidera el nombre d’empreses amb dedicació principal a aquest sector, amb un 23,84 % del total espanyol, seguida de Madrid (19,35 %), Andalusia (14,73 %), i, per últim, el País Valencià (9,96 %).

D’altra banda, durant l’any 2018 s’han creat 40 empreses biotecnològiques, 10 de les quals es troben al País Basc i 9 a Catalunya. Així mateix, l’any 2017 hi ha un augment del 10,3 % de la inversió en R+D del total del sector empresarial. A més, les dades constaten una alta participació de la dona en la biotecnologia, ja que el 57,7 % dels empleats en activitats d’R+D són dones.

Respecte a la propietat industrial, en el període 2009-2018 l’activitat de patents en el sector biotecnològic té una evolució positiva amb un major abast internacional. De totes maneres, hi ha un descens en el registre de les patents presentades a Espanya d’un 60 % des de l’any 2009. En aquest context, a Espanya s’han concedit 299 patents en el sector biotecnològic el 2018. Pel que fa a la producció científica espanyola en biotecnologia, Espanya és la novena potencia mundial en producció de coneixement. A més, es consolida la qualitat i l’excel·lència en la producció científica en el sector amb un índex d’impacte normalitzat de l’1,4 (fet que situa el sector en un 40 % per sobre de la mitjana), i un 26 % de publicacions en biotecnologia en el 10 % de les més citades del món.

Finalment, ASEBIO també analitza aspectes rellevants de la situació del mercat i tendències empresarials, així com l’entorn financer i la internacionalització. En aquest darrer sentit, pel 72,41 % de les empreses, la necessitat d’internacionalitzar-se és imprescindible pel desenvolupament de la seva activitat (15 punts percentuals menys que l’any 2017). Els mercats preferits per les empreses biotecnològiques són, una vegada més, la Unió Europea (UE) i  l’Amèrica del Nord.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe ASEBIO 2018: Situación y tendencias del sector de la biotecnología en España.