Ayudas para la Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico: Convocatorias 2015 y 2018L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicat l’informe Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico: convocatorias 2015 y 2018. Aquest informe s’inscriu en el marc d’un pla de l’agència per publicar anàlisis sobre les convocatòries més rellevants.

Les convocatòries estatals per a l’adquisició d’equipament científic i tècnic compten amb destacades aportacions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Ara bé, cal distingir tres zones segons les aportacions FEDER: un 50 % a les regions FEDER 50 (inclouen Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià); un 80 % a les regions FEDER 80; i, finalment, un 85 % a Canàries.

Les aportacions pròpies de les entitats sol·licitants (un 50 % del cost total del projecte a les regions FEDER 50, un 20 % a les regions FEDER 80 i un 15 % a Canàries) poden ser finançades en forma de préstecs de l’AIE, que s’han de retornar un cop finalitza el termini previst a la convocatòria.

L’informe presenta les dades per sol·licituds presentades i concedides segons el gènere (les investigadores principals es situen per sota del 21 %) i els tipus d’entitats beneficiàries (en ambdues convocatòries, les universitats igualen o superen el 70 % del total). Per àrees cientificotècniques, els projectes de biomedicina; ciències agràries i alimentàries; biociències i biotecnologia; ciències i tecnologies mediambientals; i, finalment, ciències i tecnologies químiques són majoritaris.

En ambdues convocatòries, Andalusia (una regió FEDER 80) ocupa la primera posició de forma molt destacada, amb 53,033 milions d’euros (convocatòria 2015, un 45,5 % del total) i 77,381 (2018, un 47,1 %).

A la convocatòria 2015, s’hi han presentat 825 sol·licituds, de les quals 392 han sigut aprovades (47,2 %), amb un finançament global de 116,633 milions d’euros. Per als territoris de llengua i cultura catalanes, el finançament ha suposat un 15,5 % del total i s’ha repartit de la manera següent: Catalunya (10,883 milions d’euros); les Illes Balears (0); i el País Valencià (7,174 milions).

D’una altra banda, a la convocatòria 2018 s’hi han presentat 1.008 sol·licituds i 510 s’han aprovat (50,6 %) amb 164,389 milions. Per als territoris de llengua i cultura catalanes, el finançament també ha sigut d’un 15,5 % del global de la convocatòria: Catalunya (13,829 milions); les Illes Balears (1,499); i, per últim, i el País Valencià (10,117).

Per a més informació, podeu consultar l’informe Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico: convocatorias 2015 y 2018 de l’AIE, així com les resolucions definitives de les convocatòries 2015 i 2018.