La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2020). Aquesta publicació ofereix els indicadors i variables més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials). La informació, que dona lloc a 18 informes individuals, es basa en les dades publicades en l’Informe CYD 2019 i, fa referència majoritàriament al curs 2018-2019 i els períodes 2014-2018, 2012-2019 i 2009-2019.

Per a l’elaboració de l’informe s’han usat fonts d’informació com el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Universidades, l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el grup de recerca SCImago o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Des d’una perspectiva autonòmica, l’informe constata que Catalunya es la regió més destacada en el Ranking CYD 2020, atès que dels 37 indicadors que es calculen en aquesta edició, en 28 d’ells es situa dins del grup de rendiment elevat.

Pel que fa a les despeses internes en R+D i investigadors del sector de l’ensenyament superior, Catalunya ocupa la primera i segona posició, respectivament, d’Espanya, quan aquests es prenen en valor absolut, però la vuitena i sisena quan es posen en relació amb el PIB i la població catalana. Val a dir que el percentatge de dones entre els investigadors en R+D d’aquest sector és el tercer més reduït d’Espanya.

El sistema universitari català és líder en publicacions científiques universitàries, no tan sols en termes absoluts, sinó també si aquests documents es posen en relació amb el Personal Docent Investigador en Equivalència a Temps Complet (PDI ETC). De la mateixa manera, està en el top 3 en diferents indicadors que aproximen la qualitat d’aquestes publicacions, com són: percentatge de documents publicats en revistes del primer quartil del seu camp per nivell d’impacte, el de publicacions liderades d’excel·lència, el de copublicacions amb empreses o el de copublicacions amb altres institucions de la regió.

Pel que fa a les despeses internes en R+D i investigadors del sector de l’ensenyament superior, el País Valencià ocupa també la quarta posició quan aquests es prenen en valor absolut però és la que registra més despeses en R+D d’aquest sector respecte el PIB regional. Així mateix, és la tercera regió espanyola amb més despeses en R+D per investigador en ensenyament superior i amb més proporció de la despesa en R+D total regional.

El sistema universitari valencià també destaca en els indicadors de publicacions, essent la quarta regió amb més volum i ocupant la cinquena posició quan les publicacions es divideixen pel seu PDI ETC. Així mateix surt ben parat si es tenen en compte les sol·licituds de patents nacionals i internacionals participades per universitats o els projectes individuals d’R+D i en cooperació aprovats. En relació amb el seu PDI ETC ocupa, respectivament, les posicions vuitena, primera i quarta en el context espanyol.

En despeses internes en R+D i investigadors del sector de l’ensenyament superior, les Illes Balears destaquen per ser la comunitat autònoma amb menys ràtio entre la despesa en R+D en aquest sector i el PIB regional, la quarta amb menys investigadors en relació amb la població i la segona amb menor despesa d’R+D per investigador en ensenyament superior.

Pel que fa a les publicacions científiques universitàries, si bé és la segona regió amb menys volum en termes absoluts, és la quarta amb un indicador més elevat quan aquestes publicacions es divideixen pel PDI ETC. Així mateix, ocupa una de les quatre primeres posicions tant en l’indicador de percentatge de documents publicats en revistes del primer quartil del seu camp per nivell d’impacte (primera, de fet) com en el del percentatge de publicacions liderades d’excel·lència. Per contra, és la regió amb un menor percentatge de copublicacions amb empreses.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2020) de la Fundación CYD així com l’Informe CYD 2019.