L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Personal Investigador (FPI) per entitats de recerca amb les dades dels anys 2018 i 2019. Així, aquest informe abasta els nous ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes en el període 2000-2019. En el quinquenni 2015-2019, en total han rebut 2.000 ajuts dels 5.134 ajuts concedits al conjunt de l’Estat espanyol en aquest període, és a dir, un 38,95 % sobre el total estatal.

La finalitat d’aquests ajuts és la formació científica dels titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral a qualsevol àrea de coneixement i associada a un projecte estatal d’investigació. La concessió té una durada màxima de 48 mesos. A partir de la convocatòria 2004, s’ha eliminat la renovació anual i els dos primers anys són de beca i els dos darrers de contracte. Des de la convocatòria 2013, la denominació oficial és “ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors” (abans, era el Programa per a la Formació de Personal Investigador, FPI).

En el quinquenni 2015-2019, 5.134 investigadors s’han beneficiat d’aquests ajuts a l’Estat espanyol. Per convocatòries anuals, el nombre de beneficiaris ha passat dels 991 nous investigadors (any 2015) als 1.066 (any 2019). El pic màxim es va assolir l’any 2018, amb 1.069 nous ajuts. A la convocatòria 2019, la retribució salarial mínima que reben els investigadors en formació és de 17.785 euros bruts anuals per contracte.

Per territoris de llengua i cultura catalanes, en el quinquenni 2015-2019, s’han concedit un total de 2.000 ajuts que suposen el 38,95 % del global estatal. Catalunya ha rebut 1.438 ajuts (un 28,00 % del total estatal). Pel que fa al País Valencià i les Illes Balears, han rebut respectivament  511 ajuts (9,95 %) i 51 ajuts (0,99 %). Val a dir que és a partir de l’any 2005, quan s’incorporen a l’informe les dades del País Valencià i les Illes Balears.

La distribució per grans sectors institucionals a Catalunya, durant el quinquenni 2015-2019, és la següent: universitats, 731 ajuts (50,83 %); Centres CERCA, 487 ajuts (33,87 %); Instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 175 ajuts (12,17 %); i, finalment, altres institucions, 45 ajuts (3,13 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Personal Investigador (FPI) per entitats de recerca, així com la infografia corresponent.