Institut d'Estudis Catalans
cerca:   avançada
 
Els fitxers continguts en el portal MERIDIÀ tenen com a finalitat recollir, organitzar i analitzar les dades textuals i estadístiques disponibles d'interès pel sistema de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) dels territoris de llengua i cultura catalanes.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material són propietat de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb el NIF G-08674327, i amb seu social al carrer del Carme, 47, de Barcelona, CP 08001, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Institut. Tot aquest material està a l'empara de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i de protecció de dades personals.

Les dades recopilades s'obtenen a partir de dues fonts bàsiques:

a) Convenis per a la transferència d'informació amb administracions públiques, universitats i organismes públics i privats vinculats a la recerca.

b) Processament sistemàtic de fonts informatives públiques, de caràcter primari (resolucions dels butlletins oficials, estadístiques, registres administratius, etc.) i secundari (memòries dels plans nacionals, informes, etc.)

L'accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

1.- Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d'aquestes pàgines web, que necessitarà sempre l'autorització expressa de l'IEC.

2.- L'IEC no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d'aquestes pàgines web per part de l'usuari.

3.- L'IEC no es responsabilitza de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de l'IEC o no publicada amb el seu nom. Concretament, l'IEC no respon del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de l'IEC.

4.- L'IEC es reserva el dret d'actualitzar els continguts d'aquestes pàgines web quan vulgui, i també d'eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.

5.- L'IEC no s'obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin per mitjà dels fòrums oberts en aquestes pàgines web. Sigui com sigui, l'IEC es reserva el dret d'eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

6.- L'IEC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

7.- L'IEC, en compliment de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal, li informa de que les seves dades formaran part d'un tractament responsabilitat de l'IEC, amb la finalitat de gestionar els usuaris d'accés al portal MERIDIÀ i fer arribar informació de les activitats de l'IEC. Vostè podrà exercir els seus drets de l'afectat mitjançant un missatge dirigit a or@iec.cat . L'IEC us informa de que les vostres dades identificatives de navegació telemàtica quedaran registrades en els fitxers de control i seguiment, responsabilitat de l'IEC, segons estableix la Llei 34/2002, d'11 de juny, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic.

8.- Quan sigui necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun servei contingut en el portal MERIDIÀ, l'usuari s'obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà de la utilització que n'hagin pogut fer terceres persones. L'usuari es compromet a utilitzar el portal sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il'lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'IEC, de les entitats que hi participin, o que puguin atemptar contra aquestes condicions d'ús, la legislació vigent i els usos generalment acceptats.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus d'incompliment, discrepància o diferència entre l'IEC i l'usuari respecte de la interpretació, el contingut o l'execució d'aquestes condicions d'ús, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Data d'actualització: 19 d'octubre de 2009.

 
 
catalunya development experimental internacional materials molecular network new recerca redes research social systems tecnologia