Institut d'Estudis Catalans
cerca:   avançada
 
Àmbit d'actuació

MERIDIÀ vol observar de manera global i detallada l'evolució dels diversos camps de la ciència i la tecnologia, però sense fer sistemàticament una anàlisi o avaluació comparativa entre institucions, grups o investigadors.

Abast cronològic

Comença l'any 2000 (en certs indicadors, pot arribar fins a l'any 1996).

Abast geogràfic

Tota activitat d'R+D+I desenvolupada a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra, i, alhora, s'estableixen comparacions a escala estatal i internacional.

Classificacions

Es treballa a partir d'una classificació d'àrees cientificotècniques basada en la dels Reports, que presenta equivalències amb la resta de taxonomies.

Fonts d'informació

Les dades recopilades s'obtenen a partir de dues categories bàsiques de fonts d'informació:

 1. Convenis per a la transferència d'informació amb la Generalitat de Catalunya, les universitats i altres organismes públics i privats vinculats a la recerca .
 2. Processament sistemàtic de fonts informatives primàries (resolucions dels butlletins oficials, estadístiques, registres administratius, etc.) i secundàries (memòries dels plans nacionals, informes, etc.).

Contingut

La informació recopilada a MERIDIÀ s'organitza en forma d'informes dinàmics sobre dades estructurades, documents (memòries, informes, etc.), enllaços, cerca textual i notícies sobre els següents conceptes:

Context socioeconòmic
 • Despesa interna en R+D+I
 • Personal dedicat a activitats d'R+D+I
Recursos humans
 • Professorat universitari
 • Investigadors en formació
 • Personal d'altres centres d'R+D+I
 • Convocatòries europees, estatals i autonòmiques
Recursos econòmics - Origen
 • Programa Marc (Unió Europea)
 • Plan Nacional I+D+I (Administració general de l'Estat)
 • Pla de Recerca i Innovació (Generalitat de Catalunya)
 • Fundacions i societats
Recursos econòmics - Execució
 • Programes de recerca (Institut d'Estudis Catalans)
 • Universitats públiques i privades
 • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
 • Empreses
 • Altres entitats d'R+D+I
Recursos materials
 • Infraestructures i equipaments
 • Biblioteques i centres de documentació
Resultats
 • Revistes científiques
 • Producció científica Thomson Scientific ISI
 • Tesis doctorals
 • Patents
  • Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
  • European Patent Office (EPO)

 
 
catalunya development experimental internacional materials molecular network new recerca redes research social systems tecnologia